Informace ke studnám

 • Než se rozhodnete pro studnu, zvažte všechny možnosti, které jsou Vám nabízeny a hlavně k čemu má být vodní dílo využito. Průměrná 4členná rodina spotřebuje ročně kolem 160 m3 vody. Toto představuje cca 90-100 litrů vody denně na osobu.
 • Základním parametrem pro Vaše rozhodování je:
   VYDATNOST STUDNY
  - - tedy množství vody, které můžete ze studny čerpat po dobu celého dne. Není problém doplnit základní rozvod vody zásobníkem a tím akumulovat celodenní vydatnost. Následně pak vodu odebírat v dostatečném množství podle potřeby.
  MNOŽSTVÍ JEDORÁZOVÉHO ODBĚRU
  - - necháte-li studnu pár hodin stát bez odběru (dopoledne, kdy jsou většinou všichni mimo domov, apod.), vystoupá hladina vody ve studni do svého maxima (ustálená hladina). Začnete-li v této chvíli čerpat, odebírat vodu, bude hladina klesat až po dolní sondu hlídače hladiny. Toto množství vody představuje jednorázový odběr. Pokud je vaše spotřeba při špičkových odběrech vyšší jak množství tohoto jednorázového odběru, pak přichází v úvahu akumulační nádrž "zásobník".
    PROVOZ MEZI SONDAMI / plovákem "vypínací/zapínací hladina"
  - - podle čerpaného množství a nástupu hladiny se nad čerpadlo montují do vrtu sondy hlídače hladiny a do studní spínací plováky. Jedná se o ochranu čerpadla před chodem na sucho, kdy hrozí zadření čerpadla či jeho poškození. Čerpadlo by nemělo zapínat častěji jak jednou za dvě minuty.
  - - při čerpání klesá hladina vody po dolní nastavenou úroveň. Ve chvíli dosažení této dolní úrovně je odpojen přívod elektřiny a čerpadlo se zastaví. Přerušením odběru vody dochází k opětovnému nástupu hladiny. Ve chvíli, kdy hladina nastoupí až po horní nastavenou úroveň, dojde k opětovnému zapojení přívodu elektrické energie a čerpadlo opětovně začne čerpat vodu.
  - HLAVNÍ ROZVOD A SLUŽEBNÍ (sekundární) rozvody.
  - - pro rozhodování zda studnu ANO či NE, je taktéž podstatné, co vše má být vždy funkční, co bude závislé na počasí (letní závlahy) a co má sloužit v případě, že je nadbytek vody (mytí auta, doplňování bazénu.....). Správnou volbou zásobníku je možno zajistit zachycení přebytku, který je možno využít k letní závlaze, mytí auta, doplňování bazénu a podobně.
  - - všechny prvky hlavního rozvodu jsou dimenzovány tak, aby Vámi určené jednotlivé koncové místa měly vždy dostatek vody k odběru.
  - - služební rozvody slouží k dodávkám vody do míst dle vašeho požadavku, ale jen v případě že je nadbytek vody pro hlavní rozvod. Pokud by hrozilo omezení dodávek v hlavním rozvodu, dojde k zablokování služebních rozvodů a tím k zamezení či přerušení dodávek v hlavním rozvodu.
  - - taktéž je možno do služebních rozvodů připojit zachycenou vodu z dešťových srážek pro následné použití k závlaze, aniž by tyto srážkové vody byly spojeny s vodou hlavního rozvodu.
  - - pokud chcete napustit (doplňovat) bazén či zahradní rybník, pak je možno služební rozvod upravit tak aby voda natékala do bazénu či rybníku vždy pokud je jí nadbytek a to po hranici požadované hladiny napouštění (doplňování).
  Veškeré ovládání a provoz hlavního rozvodu, vodárny, či služebních rozvodů, je řízen bez nutnosti jakéhokoli zásahu, nebo nepřetržitého dozoru. Centrální místa ovládání a prohlídka jednotlivých části je nutno kontrolovat maximálně 2x ročně.

  Hygiena je základní součásti dnešních požadavků proto je třeba dimenzovat zásobování vodou tak, aby nedocházelo k situaci, že stojíte namydlení pod sprchou a čekáte, až hladina vody nastoupí k horní sondě hlídače hladiny a opět na chvíli poteče voda
  Běžné domácí spotřebiče, které jsou závislé na dodávkách vody, tvoří nedílnou součást spotřeby hlavního okruhu rozvodu vody a je třeba s nimi počítat. Když budete umývat nádobí a dodávka vody začne být přerušovaná, nic podstatného se v té chvíli neděje, ale znamená to, že tento přerušovaný stav bude s největší pravděpodobností pokračovat i v nadcházející cca hodině, kdy se můžete třeba chtít osprchovat... Pokud budete používat pračku, či myčku, pak hrozí, že zvolený program neprovede to, co od něj očekáváte. Jen výjimečně tyto programy počítají s možností nepravidelné dodávky vody a jejich režim je k tomu přizpůsoben.

  POSLEDNÍ ROZHODNUTÍ 

  - nejdůležitější pro charakter zapojení a kapacitu zásobníků
  - budete vodu ze studny používat k mytí aut, zalévání zahrady, zalévání travnatých ploch, používat pro systémy automatických závlah a dopouštění bazénu?
  - budete chtít pouze jeden hlavní rozvod, nebo také odbočky pro služební (sekundární) rozvody?

 • Máte-li zájem o studnu, je dobré dodržet jednoduchý postup:
 • Nejdříve provést rekognoskaci terénu a s tím spojený inženýring. Neboli, přijedeme a na místě provedeme obhlídku, teleztezické proměření prostor, teleztezické zaměření a fyzické vytýčení (vykolíkování), metrické zaměření a zakreslení do náčrtu.
  - pro zdárné provedení tohoto měření k Vám přijedeme minimálně ve dvou. Může se stát, že přijedeme i ve větším obsazení a pokud není dohodnuto jinak, nemá toto vliv na výslednou cenu. Jedná se pouze o rychlejší provedení zakázky.
  - tímto prvním krokem je získán přehled pro realizaci studny. Místo, hloubka, nájezd vrtné techniky, způsob napojení, stavební zázemí a podobně.
  Následně je možno rozhodnout o realizaci průzkumného vrtu či skružové studny, čerpadle, přípojce, zásobníku a tak dále. V teto fázi realizace je také možno předběžně stanovit požadavek vydatnosti realizované studny. Následným provedením průzkumného vrtu a čerpací zkouškou se ověří vydatnost jímacího zdroje a případně upraví rozsah provedení studny. Snížením, či navýšením objemu zásobníku, změna čerpadla.....

 • UPŘESNĚNÍ NÁZVOSLOVÍ k vytýčení pramene::
 • BODY SOUŘADNIC 

  pro zaměření prováděného teztezického měření jsou zvoleny zaměřovací body a hrany. Většinou se jedná o pevné body či stavby v zaměřovaném prostoru. (hraniční body, budovy, ploty, elektrické sloupy a podobně) Tyto zvolené body nazýváme pracovně "BODY SOUŘADNIC" a jsou to zvolené místa na místě samém, nejedná se o zaměřené zeměměřičské body.

  NÁČRT 

  - na místě měření je proveden pracovní náčrt provedené obhlídky, většinou na formátu A4. Do tohoto náčrtu jsou zaznamenány, zakresleny body křížení a zaznamenány potřebné údaje pro provedení zakreslení do snímku katastrální mapy ČÚZK. Toto zakreslení do snímku katastrální mapy je provedeno následně v technické kanceláři s hlavičkou pro vložení do projektu, či jiné dokumentace.

  KRAJE PRAMENE 

   technologie vytyčování pramenů vychází ze starého učení německé školy, jejíž absolventi byli vyučeni studnaři a byli členy cechu studnařského. Tato technologie předkládá, že zvodněná vrstva v zemi je obdobná řece. Má své nepropustné koryto, které stejně jako řeka se v zemi vlní, zatáčí a meandruje. Vytýčené KRAJE PRAMENE jsou tyto pomyslné břehy pomyslné podzemní řeky. (vody, která plynou horninou a neprosakuje do nižších vrstev)

  OSA PRAMENE 

  při vytýčení pramene je vytýčen také třetí bod mezi dvěma body "kraje pramene". Tento třetí bod nazýváme osou pramene. Je to dle našich zkušeností nejlepší místo pro realizaci studny a dle starého učení, nejhlubší bod nepropustné vrstvy. Spojením těchto třetích bodů (osy pramene) dostaneme prostor pro realizaci studny. V takto vyznačené ose je možno realizovat studnu. Doporučujeme odchylku od této osy do jednoho metru.
  KRAJE A OSA PRAMENE 

  pokud tyto řádky čte hydrogeolog a podobně, někdo znalý geologie a hydrogeologie, pak mu jistě běhá mráz po zádech. Obsah zde uvedený se naprosto neslučuje s dnešním výkladem hornin a geologie jako takové. Od roku 1952, tedy více jak půl století provádí paní Chodurová vytyčování pramenů. Začínala ve spolupráci s vyučeným studnařem cechu studnařského, panem Petrášem. Celou dobu pracuje podle této technologie a její úspěšnost se pohybuje nad hranici 99%.

  ZÁRUKA VYDATNOSTI STUDNY 

  S ohledem na dlouhodobou praxi, dáváme na provedené teleztezické měření záruku, že provedením otvírky studny (vrtané/hloubené) v pásmu osy pramene bude naražen na hladině vod zdroj vody s vydatností minimálně 750litrů/den. Podmínkou pro dodržení této záruky je náš dozor nad provedením otvírky, nebo realizace této studny. Ne každý vrtař umí vrtat studnu, proto toto naše omezení záručních podmínek.

  ZÁRUKA HLOUBKY STUDNY 

  Při zaměření pramene, provádíme současně určení předpokládané hloubky studny. Toto určení je přibližné a většinou se pohybuje v rozsahu ± 5metrů. Je velice obtížné bez provedení ověřovacích vrtů určit mocnost jednotlivých hornin. Taktéž může být více vodonosných vrstev nad sebou a až při otvírce je zjevné, v jaké hloubce jsou vrstvy dostatečně zvodnělé. Je-li v prováděném vrtu dostatek vody, je otvírka zastavena dříve. Opakem může být mezi vrstvami mocný proplástek "miocénu" a tím může dojít k podstatnému prohloubení díla. Otvírku studny provedenou průzkumným vrtem vždy provádíme na hloubku spodních vod + cca 3m kalník.

  OMLOUVÁME SE VŠEM NAŠIM SLUŠNÝM ZÁKAZNÍKŮM 

   Po provedení prací na místě zakázky (tedy - rekognoskace, vytýčení, zaměření, atd) vyžadujeme úhradu těchto výše uvedených prací a to včetně následných prací souvisejících s rozsahem Vaší objednávky, případně Vašich konkrétních požadavků na místě samotném. Proto Vás žádáme, aby bylo při zahájení prací na místě zakázky z Vaší strany zajištěno dostatečné finanční krytí pro vyúčtování v hotovosti přímo na místě zakázky téhož dne. Jsme si vědomi neobvyklosti tohoto požadavku, ale zkušenosti s DLUŽNÍKY hovoří jasně (notář z Ostravy, příslušník městské policie z Třince, živnostník z Plzně, důchodkyně z komorní lhotky…).

 • Geopatogenní zóny
 • CO TO JE?
  Zdraví škodlivé zóny (geoanomální zóny) jsou místa s nehomogenním podložím v nejsvrchnější části Země. Za geologické nehomogenity považujeme například tektonické poruchy, styk hornin petrograficky odlišných, žilné vyvřelé horniny. Také tekoucí podzemní voda po puklinách a řada dalších vlivů vytváří geologické nehomogenity v zemském povrchu. Geologické nehomogenity vytvářejí deformace různých fyzikálních polí, které nepříznivě působí na živé organismy, a to nejen na lidi, ale i na zvířata a rostliny.

  Deformovaná fyzikální pole se mohou projevit například zvýšenou radioaktivitou, elektrickou vodivostí hornin, zvýšeným elektrickým odporem, magnetizací, tepelným gradientem a dalšími fyzikálními vlivy vybočujícími z normálních hodnot. Živé organismy svým dlouholetým vývojem jsou těmto normálním hodnotám přizpůsobeny a anomálie tyto živé organismy poškozují v jejich dalším vývoji.

  Volně žijící zvířata se nebezpečným zónám vyhýbají. U domácích zvířat, zejména u skotu dochází pod jejich vlivem k jalovosti, snížení dojivosti, menším přírůstkům na váze, vyšší úmrtnosti mláďat. U rostlin je výskyt škodlivých zón viditelný na jejich vegetaci. Úroda na těchto místech je špatná, rostliny jsou nižší, deformované, žloutnou a odumírají.

  Dlouhodobý pobyt v těchto místech ovlivňuje zdraví člověka, jeho fyzickou i psychickou kondici, výrazně oslabuje organismus. Ten pak není schopen vzdorovat ostatním vlivům, je náchylnější ke vzniku chorob. Lidé nemocní pak rychleji vlivům nemoci podléhají. Existenci zdraví škodlivých zón je možno zjišťovat osobou pro tuto činnost nadanou-senzibilem, se schopností uvádět v pohyb indikátor (proutek, spirálu apod.). Působení této virgule zná lidstvo již více než 4 000 let. Pokud je škodlivost zóny způsobena například radiačním zářením, elektrickým vedením, nebo párami těžkých kovů, je možno pro měření použít i fyzické přístroje. Většímu rozšíření tohoto způsobu však zatím brání vysoká finanční náročnost. Proto je důležité před umístěním stavby do prostoru vytyčit zdraví škodlivé zóny a umístit stavbu mimo ně (pokud to situace dovoluje), případně řešit umístění pokojů mimo zdraví škodlivé zóny.

  JAK NA TO?
  Podle potřeb provádíme vytýčení těchto negativních zón a pramenu v již postavených bytech a domech. Není podstatné, v kterém patře se toto vytýčení provede. Výsledný nákres se dá aplikovat na kterékoliv podlaží budovy. Provedeným měřením běžných (i výškových) budov v české republice, můžeme konstatovat tento závěr. (mimo jiné kniha „JAK ODHALIT TAJEMSTVÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN“ autorů Andres a Vokolek, kde manželé Chodurovi vytyčovali prameny a geopatogenní zóny v obytné čtvrti, které byly následně porovnány s lékařskými údaji onkologického onemocnění a úmrtnosti)
  Ideální je měření provést před výstavbou domu či bytové jednotky. Dobrý projektant při návrhu domu zohlední požadavky stavebníka, ale hlavně člení dům tak, aby nad těmito negativními prostory se zdržoval člověk čím jak nejméně. Záření geopatogenních zón a zvodnělých vrstev nejde trvale odstínit či odstranit.

  Geopatogenní zony

  Po vytýčení a zaměření zvodnělých vrstev je na pozemku vytýčen prostor pro dům. Tento prostor se prochází v půlmetrových odstupech a postupně jsou vytyčovány případné jednotlivé negativní zóny mimo prameny. Je taktéž možno vytýčit prostor pro dům bez vytýčení pramenu a pokud dům zasahuje do pramene, tak je posunut celý a nebo upraven projektantem.
  Součástí provedeného měření a vytýčení je zakreslení pramenů a zón do snímku katastrální mapy, případně do půdorysu projektu budovy. Pokud je na vytýčených pramenech následně prováděn průzkumný vrt a studna, pak tyto podklady jsou využity v projektu studny.

  NEVĚŘTE ŠARLATÁNŮM  - OBRÁZKEM NA ZDI NEODCLONÍTE NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA, POUZE ZAPŮSOBÍTE NA OBSAH SVÉ PENĚŽENKY - JE TŘEBA SE PŘEMÍSTIT, NEBO PŮSOBENÍ PŘEKRÝT CLONÍCÍ VRSTVOU (a tu pravidelně obměňovat). 
  O prázdninách 2012 jsem byl přítomen měření geopatogenních zón celého domu za paušální částku kolem 280,-Kč. Toto měření prováděla paní z Nového Jičína. Výsledkem měření byl závěr "CELÝ DŮM ZAMOŘEN". Majiteli domu byla nabídnuta dřevěná krabička cca 25x25x8cm, ve které jsou údajně čtyři přesné zmenšeniny Cheopsovy pyramidy (nejsou vidět) "jen" za 6.800,-Kč + deky a další "blbosti". 
  Aby zdůraznila váhu svých slov, začala dokládat kopie stránek knihyJAK ODHALIT TAJEMSTVÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN, v části, která pojednává o provedeném výzkumu v Havířově, na kterém se podílela naše firma. Nikdy od naší rodinné firmy nedostali souhlas k využití výsledku naší práce, jejich postup neschvalujeme a jejich interpretaci vlivu škodlivých zón považujeme za šarlatánství upravené za účelem "oblbnutí" zákazníka a vnucení předražených předmětů. Tímto dodatkem v žádném případě nechci snižovat vliv pyramidy na člověka a jeho energii.

 • Čištění a čerpání nového průzkumného vrtu.
 • Každý nový vrt / studnu je zapotřebí pravidelným čerpáním pročistit od jemnozrnných materiálů (písek, jíl, kal), které jsou obsaženy v kolektoru a brání přítoku podzemní vody do vrtu. Pro takovéto poloprovozní čerpání je nejvhodnější použít vibrační čerpadlo (na českém trhu známé jako Mališ, Rondela či Ruche). Jedná se o polokalové, vibrační membránové čerpadlo vhodné pro čerpání silně zakalené vody.

  Upozornění: čerpání pro čištění vrtu typem čerpadla pro čistou vodu, vede převážně k vydření hydraulické části, nebo k zaseknutí a následnému spálení vinutí motoru.


  Zakoupení čerpadla:

  nejlevněji v Polsku, cena na tržišti se pohybovala v roce 2012 v rozmezí 550,- až 1.750,-Kč. V Tesku kolem 900,-Kč s 15m kabelem a prodejci čerpadel mají cenu velice rozličnou v závislosti od dodavatele 800,- až 2.900,-Kč. Nezapomeňte na délku kabelu u čerpadla!!! Je to vyšší rozdíl ceny, ale Vaše bezpečnost.


  Typ čerpadla 

  Mališ nebo RUCHE I, výtlak až 69m, nejlépe spodní sání, délka kabelu dle hloubky vrtu (napojení zásuvky 240V ve vrtu je velice nebezpečné!!!), hadice 3/4´, závěsné lanko dodávané k čerpadlu doporučujeme vyměnit za pevnější horolezecké 8 mm nebo ocelové. Součástí čerpadla je i náhradní sada vibračních gum, které lze snadno vyměnit.


  Před čerpáním: Nejprve napojíte čerpadlo na hadici a spolu s el. kabelem a závěsným lankem spojíte k sobě pomocí izolační pásky co 1 m. Tak vytvoříte 1 čerpací kolonu a zabráníte zapletení jednotlivých částí při vytahování a zapouštění. Celá kolona musí být zavěšena pouze na závěsném lanku, nikoliv na hadici a el. kabelu. Zkontrolujte utažení svorek na hadici u čerpadla.


  Umístění ve vrtu: Čerpadlo zavěste cca 1 m nade dnem vrtu. Při zavěšení těsně nade dnem může dojít k ucpání čerpadla (pokud se to stane je nutno čerpadlo rozebrat, jednotlivé části vyčistit a zpět poskládat). Závěsné lanko nejlépe upevněte na ocelovou tyč položenou přes pažení vrtu.


  Režim čerpání: Délka čerpání závisí na vydatnosti vrtu. Všeobecně doporučujeme čerpat cca ½ h, pak cca ½ h nečerpat. Tyto cykly opakovat 3 - 7 krát denně. Celková délka čištění vrtu je individuální podle geologického podloží. Ze zkušeností lze očekávat 3 -  4 týdny čištění.


  Doporučení

   V průběhu čištění vrtu dochází ke zvýšené manipulaci v prostoru vrtu a tím k nebezpečí pádu předmětů do vrtu. Upozorňujeme, že většinu věcí NELZE vytáhnout zpět a mohou způsobit změny chemismu čerpané vody. V případě utržení čerpadla nebo jiné nečekané situaci kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a navrhneme postup tak, aby nedošlo k poškození vrtu.
  Hlavně hlídejte mobilní telefony a elektro zařízení s vlastním akumulátorem, jedná se o nebezpečí ekologické havárie, jejíž odstranění přesahuje stovky tisíc korun


  Závěrem: Po vyčištění vrtu je možno přistoupit ke stavebním úpravám dokončení vrchní části vrtu pro provozní čerpání. Doporučujeme variantu plastové manipulační šachtice, nerezového čerpadla s elektronickým hlídáním hladin pro optimální využití vrtu a dalším moderním vybavením pro bezúdržbový provoz.

 • Převzali jste vrt, ve kterém je voda a co dál?
 • Provedli jsme pro Vás práce geologického a hydrogeologického zaměření, které podléhají ohlášení. Veškeré provedené práce jsou prováděny na základě typového projektu a jako takové byly námi ohlášeny na příslušných úřadech. 

  Pro legalizaci průzkumného vrtu na domovní studnu je zapotřebí:

  1/zjistit a připravit
  Na příslušném stavebním odboru a příslušném odboru životního prostředí zjistit, zda stačí vaše čestné prohlášení, že se na příslušném pozemku nenacházejí sítě - vodárny, kanalizace, telekomunikace, elektrárny, plynárny a zda bude potřeba CHKO, důlní vlivy, příslušné povodí.
  Nechat vypracovat projekt studny, hydrogeologické posouzení a povolení nakládání s vodami (hydrogeolog, akreditovaná osoba oboru vodní stavby, akreditovaná osoba oboru důlní/báňské stavby - kulatá razítka)

  2/podat žádosti:
  Vyjádření sítí, nebo čestné prohlášení.
  Vyjádření místně příslušných povodí CHKO, důlní vlivy, povodí, podle toho co bude požadovat příslušný stavební odbor a odbor životního prostředí.

  3/ Podat žádost o koordinované stanovisko na místně příslušný vodoprávní úřad (můžou chtít i doložení sítí, CHKO, důlní vlivy, příslušné povodí). Přílohou je hydrogeologický posudek, projekt studny a její umístění

  4/ Podat žádost podlimitního záměru na místně příslušný krajský úřad. Přílohou je koordinované stanovisko a hydrogeologický posudek.

  5/ Na místně příslušném stavebním odboru podat žádost o územní rozhodnutí. Přílohou je převážně koordinované stanovisko životního prostředí, podlimitní záměr kraje, sítě, projekt, případně CHKO, důlní vlivy, povodí.

  6/ Na místně příslušném odboru životního prostředí podat žádost o stavební povolení. Přílohou jsou veškerá vyjádření (koordinované stanovisko OŽP, podlimitní záměr, územní rozhodnutí, vyjádření k sítím, povodí, CHKO......), dále hydrogeologický posudek s projektovou dokumentací a většinou podáváme i žádost k nakládání s vodami.

  Po obdržení stavebního povolení můžete provést stavební práce na průzkumném vrtu a jeho připojení do zásobovaného objektu.

  7/ Domovní studnu kolaudovat. Po obdržení kolaudace a povolení nakládání s vodami můžete začít odebírat vodu.

  Popis jednotlivých bodů je uveden v hovorové mluvě a je pro nás samozřejmostí, pokud budete mít zájem, nebo potřebu, že Vám provedeme zpracování postupu legalizace Vaší domovní studny z průzkumného vrtu. Zjistíme požadavky příslušných úřadů či doplníme příslušné zákony a paragrafy příslušné k realizací dokladové stránky domovní studny.
  Součásti naší práce je provedení kompletní dokumentace, zajištění příslušných vyjádření a vyřízení všech žádostí, až po provedení kolaudace. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

 • Průběžná údržba provozované studny.
 • Denně, nebo nahodile:

  při běžném používání vody sledovat průtok vodovodním kohoutkem. Nejde o stálou kontrolu, ale pokud máte pocit, že protékající voda:
  - často mění tlak - jedná se o závadu na zpětné klapě, tlakové nádrži či tlakovém spínači. 
  - taktéž může dojít ke stavu, že voda teče až do úplného vypnutí, pak opět začne téct,  tlak dosáhne maxima a následně voda teče až do úplného vypnutí, pak opět začne téct.... - jedná se o poruchu tlakové nádoby, nebo tlakového spínače
  - vše funguje, ale vodárna spíná sama od sebe anebo je v potrubí slyšet sykot - jedná se o poruchu zpětné klapy, která neudrží tlak v potrubí a propouští jej zpět do čerpadla, nebo únik z prasklého potrubí. Únikem dochází k poklesu tlaku a tlakový spínač opětovně tlakuje.
  Neodstraněním těchto závad může dojít k trvalému poškození systému anebo čerpadla, kdy náklady na opravu jsou dosti vysoké a nejde je uznat za reklamaci.

  1x měsíčně:
  - vizuální kontrola průtokových filtrů - zanesením klesá protékající množství vody v rozvodu. Při otevření vodovodního kohoutku začne voda vytékat plným proudem a následně teče v menším množství.

  co 6 měsíců:
  - kontrola tlaku vzduchu v tlakové nádobě (expanzomatu) - má být o 0,2Atm nižší, než je zapínací tlak tlakového spínače
  - kontrola těsnosti spojů a funkčnosti zařízení
  - kontrola proudového chrániče
  - kontrola znečištění zhlaví a rezervoáru
  - desinfekce zdroje vody

  2x ročně - jaro/podzim:
  - zapnutí/vypnutí či zavodnění/vypuštění letních okruhů vody, závlahy a doplňování bazénu - tyto části rozvodu nejsou schopny odolávat mrazu a může dojít k trvalému poškození.

  1x ročně - nejlépe podzim:
  - vyčištění zhlaví vrtané studny a rezervoáru - doporučujeme provedení před příchodem zimy, kdy v letním období je odběr vody vyšší, než v období zimy a současně dochází k poklesu aktivit drobných brouků, slimáků, červu a podobně. Jediný, kdo nemění své chování, jsou bakterie, které se drží v nánosech a naplaveninách.
  - výměna filtračních vložek a vyčištění průtokových filtrů
  - výměna ÚV lampy

  alespoň 1x za dva roky:
  - kontrolní odběr vody a kontrola akreditovanou laboratoří - doporučujeme provedení alespoň co 24měsíců a alespoň v rozsahu rozboru "BAKTERKA", tedy kráceného rozboru do části bakterie - chemie se velice málo mění a pokud v okolí nejsou pole hnojená umělými hnojivy, pak alespoň kontrolujte bakterie - 
  je to Vaše zdraví a Vaše bezpečí
  Správně by měl být rozbor prováděn 1x ročně. Některé odborné literatury uvádějí 2x ročně

 • Čištění provozované studny.
 • Průtokem vody studnou dochází k zanášení studny naplavenými částmi. Tyto části pocházejí z propustných vrstev a jsou přímo úměrné k složení těchto vrstev, vydatnosti pramene a množství čerpané vody.

  Každá studna by alespoň jednou za deset let měla být "vycuděná", tedy kontrolována s vytěžením nečistot ze dna kopané / z kalníku vrtané studny. Nános a naplavenina na dně / kalníku může zapříčinit snížení vydatnosti a ovlivnit kvalitu jímané vody.
  Stanovit termíny a způsob provedení čištění při zprovozňování studny je spíše sázkou do loterie, než účinným pomocníkem. Po zprovoznění (kolaudaci) studny je třeba sledovat studnu a čerpací zařízení, zvláště pak četnost spínání tlakového spínače a změny protékající vody vodovodní baterií. Rychlé změny tlaku Vám napoví problém vodárny, čistota a chuť vody hovoří o problémech studny.
  Je zapotřebí pamatovat, že studnařské práce spadají do báňské činnosti a proto mají být v tomto rozsahu provázeny. Pokud se rozhodnete provádět práce samostatně, poraďte se alespoň o možném nebezpečí - OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY, NEBEZPEČÍ VÝRONU PLYNU, NEBEZPEČÍ ZÁVALU a podobně.

   

  Čištění a odkalení provozované vrtané studny: základním požadavkem v rozsahu těchto prací je uvolnění kalníku a odtěžení usazených části na dně vrtu.

  • demontáž čerpacího zařízení a veškerého příslušenství z vrtu
  • pažení vrtu musí být po celé své délce průchodné a volné v celém svém průměru
  • demontáž všech části ze zhlaví - vytvoření pracovního prostoru a zamezení možného poškození zařízení instalovaných ve zhlaví. 
  • při provádění čištění může dojít ke stříkání vody a nečistot z vrtu, včetně zvýšení hladiny až nad pažnici vru.
  • instalace kalového čerpání, nebo kalového zvonu pro výnos usazenin z kalníku
  • odčerpání vody z vrtu - odkalení vody ve vrtu
  • desinfekce vrtu - doporučujeme Savo pro rychlou a účinnou desinfekci
  • instalace zařízení ve zhlaví vrtu
  • instalace čerpacího zařízení a příslušenství
  • po 7 dnech od provedení čištění provést dlouhodobou desinfekci, například Sagen 

   

  Čištění a odkalení provozované spouštěné, kopané studny: základním požadavkem v rozsahu těchto prací je vyčištění stěn studny a odtěžení usazených části na dně studny.

  • demontáž čerpacího zařízení a veškerého příslušenství ve studni, vytvoření pracovního prostoru
  • mechanické čištění a oplach stěn studny
  • oprava spár mezi skoružemi stěn studny a případných prasklin
  • odtěžení kalů a nánosu ze dna studny
  • vytvoření nového dna studny - kačírek
  • odčerpání nátoku vody - odkalení vody ve studni
  • desinfekce studny - doporučujeme Savo pro rychlou a účinnou desinfekci
  • instalace čerpacího zařízení a příslušenství ve studni
  • po 7 dnech od provedení čištění provést dlouhodobou desinfekci, například Sagen 

   

  Údržba studny není jednoduchá a zanedbatelná činnost -

  JAKOU STUDNU MÁTE, TAKOVOU VODU UŽÍVÁTE A PIJETE!!!

  Studna je zdroj vody, která je nedílnou součásti života. Bez údržby, kontroly a ekologie nemůže sloužit. Dobře udržovaná studna zaručuje v roce 2015 náklady na 1m3 pro čtyřčlennou rodinu maximálně 5,50Kč (výpočet nákladů na provoz vychází z průběžně udržované studny, nikoli z přechodu neudržované na udržovanou).

 • Naše nabídka - ÚDRŽBA A SERVIS VRTANÝCH STUDNÍ
 • 1/ základní servis a údržba:

  v měsíci dubnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zprovoznění letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  v měsíci říjnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zazimování letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  Je účtován pouze materiál potřebný pro opravy.
  Tato smlouva se uzavírá na období dvou let. Ukončení smlouvy je možno jen na základě písemného dodatku kteroukoliv ze stran a to i jednostranně, s výpovědní lhůtou minimálně 1měsíc, vždy však nejdříve ke konci zaplaceného období.
  Nebude-li do 30 dnů před ukončením platnosti dohodnuto jinak, nabývá platnosti stávající rozsah smlouvy na následné období jednoho roku.

  2/ pravidelný  servis a údržba: 
  běžná kontrola a servis studny 4x ročně s ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením.
  v měsíci dubnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zprovoznění letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  v měsíci říjnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zazimování letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  případné výpadky provozu studny jsou opraveny do dvou pracovních dnů od nahlášení poruchy a nebo zajištěn náhradní zdroj vody.
  Je účtován pouze materiál potřebný pro opravy.
  Tato smlouva se uzavírá na období dvou let. Ukončení smlouvy je možno jen na základě písemného dodatku kteroukoliv ze stran a to i jednostranně, s výpovědní lhůtou minimálně 3měsíce, vždy však nejdříve ke konci zaplaceného období.
  Nebude-li do 30 dnů před ukončením platnosti dohodnuto jinak, nabývá platnosti stávající rozsah smlouvy na následné období jednoho roku.

  3/ servis a údržba - doživotní záruka funkčnosti: 
  běžná kontrola a servis studny 4x ročně s ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením.
  mimořádná kontrola a servis studny s ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením a po dohodě se Zadavatelem
  v měsíci dubnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zprovoznění letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  v měsíci říjnu provedení vyčištění zhlaví vrtané domovní studny, kontrola a údržba tlakové nádoby, kontrola a seřízení tlakového spínače, kontrola/oprava těsnosti rozvodu vody, zazimování letních rozvodů a závlahy. S ohlášením prováděných prací dva pracovní dny před jejich provedením
  případné výpadky provozu studny jsou opraveny do 48hodin od nahlášení poruchy anebo zajištěn náhradní zdroj vody.
  Materiál potřebný pro opravy je k tíži Poskytovatele.
  Tato smlouva se uzavírá na období dvou let. Ukončení smlouvy je možno jen na základě písemného dodatku kteroukoliv ze stran a to i jednostranně, s výpovědní lhůtou minimálně 6měsíců, vždy však nejdříve ke konci zaplaceného období.
  Nebude-li do 30 dnů před ukončením platnosti dohodnuto jinak, nabývá platnosti stávající rozsah smlouvy na následné období jednoho roku.

  CENA A JEJÍ SPLATNOST od 2015

    1/ základní servis a údržba: 2/ pravidelný servis a údržba: 3/ servis a údržba - doživotní záruka funkčnosti:
  roční záloha 3.750,-Kč 5.250,-Kč 9000,-Kč
  čtvrtletní zálohy 975,-Kč 1.350,-Kč 2.400,-Kč
  měsíční zálohy 375,-Kč 495,-Kč 863,-Kč
  roční vyúčtování   6.750,-Kč 11.250,-Kč