NOVINKY A NOVELA ZÁKONA

 

Vzhledem k tomu, že se zákony pořád mění připravili jsme pro Vás novinky, které se týkají novely zákona stavby studní a doporučujeme dodržet postup realizace.

 

PRŮZKUMNÝ VRT

1.                 Rekognoskace prostoru pro zvolení vhodné vrtné soupravy a vytyčení pásma pramene pro realizaci studny. Výsledkem tohoto vytyčení je zjištění dat pro vypracování žádosti dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona a data pro vypracování rozpočtu vrtných prací průzkumného vrtu.

2.                 Žádost o souhlas vrtných prací obsahuje v přílohách plnou moc, projekt geologických prací a zakreslení pásma vrtných prací. Součástí je samozřejmě geofond a případná další stanoviska v závislosti na druhu CHKO, povodí (vodní zdroje, záplavová území apod.) a ochranných pásem území. Při vyřizování souhlasu vodoprávního úřadu náš hydrogeolog zpracovává projekt geologických prací, jehož základem je obdobný postup jako při zpracování vyjádření hydrogeologa k projektové dokumentaci studny. Proto při zpracování nabídky vrtných prací nabízíme vypracování vyjádření hydrogeologa, kdy v ceně tohoto vyjádření je i projekt geologických prací. Dodatečné vypracování vyjádření hydrogeologa je účtováno v plné ceně.

3.                 Průzkumné vrty provádíme na hloubku napjatých vod s podvrtáním pro kalník do hloubky 3 metrů. Před zahájením vrtných prací je známá orientační hloubka vrtu a v průběhu prováděné otvírky je sledováno podloží. Dojde-li k naražení napjatých vod před dosažením předpokládané hloubky průzkumného vrtu je otvírka prohloubena na mocnost zvodnělé vrstvy, odvrtán kalník a vrtné práce zastaveny. V případě dosažení předpokládané hloubky a nedostatečného přítoku je vrt prohlouben na hloubku napjatých vod.

4.                 Standartním postupem provedení vrtných prací je zaústění vrtu plastovou šachticí. Instalaci této šachtice provádíme standartně z toho důvodu, že chceme dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků. Výpažnice vrtu je v prostoru nátoku napjatých vod obsypána kačírkem a provedena bentonitová ucpávka. Současně při instalaci šachtice instalujeme druhou ucpávku kolem hrdla výpažnice v místě zaústění. Tímto postupem při následném napojování přípojek už nedochází k provedení výkopům až na výpažnicí vrtu a vrt je tak od samého počátku chráněn před vlivy povrchové vody či případných vlivů srážek.

5.                 Provedený průzkumný vrt čistíme upraveným čerpadlem s nadstavcem pro víření usazených nečistot. Součástí čištění je i krátkodobá hydrodynamická zkouška vydatnosti průzkumného vrtu. Pro dočištění vrtu od jemného zákalu instalujeme do vrtu čerpadlo, které je možno ovládat časovým spínačem, aby nebylo zapotřebí trvale přítomnosti obsluhy. V návaznosti na vodní zákon je třeba dbát na skutečnost že z průzkumného vrtu je možno čerpat vodu po dobu 14 dní. Těchto 14 dnů není specifikováno a dle sdělení MŽV je možno provést 14 čerpacích dní v neomezeném rozsahu pauzy mezi těmito čerpacími dny. V podstatě se dá říci, že ne každý průzkumný vrt se dá čerpat s ohledem na jeho vydatnost, trvale 14 dní po sobě jdoucích, aby nedošlo k jeho stržení a znehodnocení. (doporučujeme maximálně 3x denně po dobu maximálně 1 hodiny nové provedený průzkumný vrt čerpat)

Při předání průzkumného vrtu je stavebníkovi předána dokumentace – zápis o předání vrtu, technická zpráva vrtných prací, záruční listy strojního vybavení, atest výpažnice vrtu (případně podle požadavků stavebníka dodáváme atesty, či prohlášení o shodě dalších věcí a to samozřejmě i dodatečně, protože předem není známo jaké dokumenty bude požadovat kolaudující pracovník příslušného odboru). Předáním průzkumného vrtu začíná běžet lhůta kterou MŽV doporučuje v délce 2 let. V této lhůtě je stavebník povinen převést průzkumné dílo na dílo vodní, nebo likvidaci průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu. Po předání průzkumného vrtu ohlašujeme ukončení geologických prací dle § 17 odst. 1 písm. i). Současně je ukončena platnost plné moci,, PRŮZKUMNÝ VRT NA HLADINU SPODNÍCH VOD, která nám byla dána pro vyřízení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, k jejíž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu a jímání podzemní vody.

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ

dokladová část

1                   Pro následnou legalizaci průzkumného díla na stavbu a jímání vody je zapotřebí začít hydrogeologem (osobou odborně způsobilou v hydrogeologii) tzn. VYJÁDŘENÍ HYROGEOLOGA K POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI dle § 2 odst. 1, písm. i) vyhlášky č. 432/2001.

Při vyřizování souhlasu vodoprávního úřadu náš hydrogeolog zpracovává projekt geologických prací, jehož základem je obdobný postup jako při zpracování vyjádření hydrogeologa k projektové dokumentaci studny. Proto při zpracování nabídky vrtných prací nabízíme vypracování vyjádření hydrogeologa, kdy v ceně tohoto vyjádření je i projekt geologických prací. Dodatečné vypracování vyjádření hydrogeologa je účtováno v plné ceně.

2                   Dále je zapotřebí vypracovat projektovou dokumentaci k vodnímu dílu, ve které se řeší hlavně způsob stavební úpravy svrchní části studny (zhlaví vrtu) a vodovodní přípojka do zásobovaného objektu. Tento projekt je vypracován akreditovanou osobou s odbornou způsobilostí.

3                   Na příslušném úřadě odboru stavebního řádu a územního plánování je zapotřebí podat žádost o koordinované stanovisko pro vyřízení závazného koordinovaného stanoviska. K žádosti je třeba doložit hydrogeologický posudek, projekt, plnou moc, zakreslení umístění vrtu do katastrální mapy a výpis z katastru nemovitosti.

4                   Současně se vyřizuje žádost o vyjádření povodí, CHKO, podlimitní záměr K.Ú., telekom, kanalizace apod. podle lokality. Opět se přikládá hydrogeologický posudek, projekt, plnou moc, zakreslení umístění vrtu do katastrální mapy a výpis z katastru nemovitosti.

STAVEBNÍ POVOLENÍ a KOLAUDACE

realizační část

1                   Realizace začíná společným vyřízením územního souhlasu a stavebního povolení. Základním bodem je žádost na příslušný úřad územního a stavebního odboru, či odbor vodoprávního úřadu. Žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení nakládání s vodami. Současně jsou v příloze doloženy - 2x projektová dokumentace, 1x hydrogeologický posudek, plná moc, zakreslení umístění vrtu do katastrální mapy, výpis z katastru nemovitosti, veškerá vyjádření úřadů a institucí.

2                    Příprava ke kolaudaci začíná dokladovou části, jejíž nedílnou součásti jsou požadované atesty a vyjádření o shodě výrobků. Dále pak elektrorevize a laboratorní rozbor vody, podle rozsahu požadavku úředníka kolaudaci provádějícího a podmínek stavebního povolení. Současně musí proběhnout alespoň jedna prohlídka stavby v součinnosti s vodoprávním úřadem.

3                   Kolaudace – Oznámení o dokončení stavby. Podle podmínek uvedených ve stavebním povolení je provedena kolaudace na místě stavby, nebo ohlášeno dokončení stavby místně příslušnému vodoprávnímu odboru životního prostředí. Po kolaudaci – oznámení o dokončení stavby je Stavebníkovi předána dokumentace, ukončená platnost plné moci poskytnuta k tomuto řízení a zakázka ukončená.

 

 

Klikněte zde pro úpravu textu.